Budżet Miasta poznania 2019

Nasz wspólny rok

Budżet Miasta Poznania

Przejdź do kolejnej sekcji

4 385 000 000 zł

Wydatki: 5 154 000 000 zł

Deficyt: 769 000 000 zł

3 613 700 000 zł

2018

3 756 200 000 zł

2019

4 385 000 000 zł

2020

DOCHODY
4 385 000 000 zł

Przychody
Udział w PIT, CIT 1 391 000 000
Podatki lokalne i opłaty 726 000 000
Subwencja ogólna 721 000 000
Dotacje celowe 982 000 000
Pozostałe dochody 474 000 000
Sprzedaż majątku 91 000 000

WYDATKI
5 154 000 000 zł

Oświata

1 339 000 000

Drogi

625 000 000

Rewitalizacja
i gospodarka przestrzenna, mieszkalnictwo

156 000 000

Bezpieczeństwo

92 000 000

Obsługa długu

48 000 000

Komunikacja miejska

931 000 000